Revír Heřmanický rybník

RYBOLOV V PTAČÍ REZERVACI
Heřmanický rybník se nachází mezi Ostravou a Rychvaldem,

jeho rozloha je 116 ha. Jedná se o největší rybník v okolí. Z vodohospodářského hlediska je prvořadou funkcí Heřmanického rybníku dávkování slaných důlních vod tak, aby v řece Odře v profilu Bohumín nebyla překročena maximální hranice chloridových iontů. Hned na druhém místě je využití pro sportovní rybolov a myslivost. Od letošního roku je tento rybník součásti ptačí oblasti „Heřmanský stav“.


Tento rybník tedy nabízí skloubení několika celospolečenských funkcí, jako jsou: zlepšování kvality povrchových vod, rekreační účely (rybářství a myslivost) a ochrana přírody. Rybník je napájen z Rychvaldské a následně z Bohumínské stružky. Heřmanický rybník je unikátní svými rybářskými posedy. Jedná se o dřevěné stavby s dlouhými přístupovými lávkami. Posedů na rybníku nalezneme asi 70. . Již teď jsou v řádu zařazeny novinky jako celoroční non – stop rybolov, možnost zakoupení více povolenek na jednu osobu, spodní i horní míra kapra atd…

více informací méně informací

MAPA - HEŘMANICKÝ RYBNÍK

Z ulice Orlovská odbočka k Heřmanickému rybníku.
Souřadnice GPS: 49°51’52.656″N, 18°19’26.949″E

Rybářský řád

Rybářský řád pro revír – Heřmanický rybník / platný od 01.01.2022 do odvolání
Vyhotovil správce rybníka jako přílohu k povolence k lovu pro uvedený revír.

Celoročně jsou hájení obojživelníci, raci, škeble, žáby, piskoř pruhovaný a sekavec písečný.

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni dravci – sumec, candát, štika a úhoř. 

Od 16. června do do konce rybářské sezóny je zahájeni lovu dravců – sumec, candát, štika a úhoř. 

Není povoleno používat lodě atd. a další prostředky pro lov sumců a ostatních dravců jako je úhoř, candát a štika. Tyto dravce je možné lovit jen na odhoz prutů.

Stanovené délky ušlechtilých ryb, které si může lovící ponechat po předchozím zapsání do sumáře úlovku

Kapr – od 45cm do 70cm si ponechat, nad 70cm vrátit vodě a zapsat!!!
Amur – 60cm a více
Candát – 50cm a více
Štika – 60cm a více
Sumec – 90cm a více
Úhoř – 60cm a více
Lín – 35cm a více
Bolen – bez míry
Pstruh – 30cm a více
Tolstolobec a tolstolobik – bez míry

Ryby bez stanovené délky jako plotice, cejn malý, perlín, okoun, karas, ouklej, slunka si může lovící ponechat do celkové hmotnosti 7 kg. I s těmito rybami je nutné zacházet šetrně, řádně je uchovávat nebo usmrcovat.

Stanovené délky ušlechtilých ryb, které si může lovící ponechat po předchozím zapsání do sumáře úlovku.

Počty ulovených ryb a evidence:

 • roční limit ušlechtilých ryb je 30 kusů – platí pro dva pruty
 • roční limit ušlechtilých ryb pro doplňkovou povolenku – dva pruty – 15 ušlechtilých ryb.
 • týdenní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 4 kusy
 • denní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 2 kusy
 • denní limit 7 kg pro ostatní ryby, karas – bez omezení
 • dětská do 15 let – roční limit ušlechtilých ryb – 15 kusů
 • dětská do 15 let – dva měsíce limit ušlechtilých ryb – 8 kusů
 • dětská do 15 let – týdenní limit ušlechtilých ryb – 3 kusy

Ušlechtilé ryby
kapr, amur, candát, štika, sumec, úhoř, pstruh, jeseter.

 • Dětská povolenka se vydává na jeden prut.
 • Ponecháním si dvou ušlechtilých ryb v jednom dni, nebo kombinace těchto ryb, je lovící povinen ukončit rybolov.
 • Lov dravců vylučuje vrácení ryb zpět do vody.

Lov je povolen pouze z posedu nebo pevného břehu, lov z rákosí a vody je zakázán. Přitom za lov z vody se nepovažuje zdolávání ryby a vstup do vody. Zákaz vstupu do vody – výjimka je „ Pupek“ pro nahození je možné vstoupit do vody na vzdálenost 50 metrů od břehu.

Usmrcování ryb na rybníce je možné pouze při zachování hygienických a veterinárních podmínek s ohledem na likvidaci vnitřností a dalších zbytků ryb.
Zpracovaná ryba ušlechtilá musí mít hlavu a ocasní ploutev, a to pro kontrolu celkové délky v místě lovu.

Zákazy: Obecně platné zákazy jsou uvedeny v zákonu č. 197/2004 Sb. a vztahují se i na náš revír.

 • Zákaz krmení z loděk, když jsou nahozené pruty
 • Zákaz krmení z loděk v měsíci červen, červenec, srpen a jakýkoliv výjezd loďkou na plochu rybníka například odstranění vázky a podobně.
 • Jako přestupek je považován lov na neosvětlené lávce, světlo na posedu i na lávce musí svítit, světlo po ukončení lovu musí být odstraněno.

Výjimka: Čluny smí používat jen správce revíru a rybářská stráž pro hospodářskou a kontrolní činnost během celého roku bez omezení.

Povoleno od 01.01.2024 do 31.05.2024
Zakázáno od 01.06.2024 do 31.08.2024
Povoleno od 01.09.2024 do konce rybářské sezóny

používání gumových člunů, pramic, kánoí, lodí a loděk na dálkové ovládání pouze pro zakrmování a instalaci ohebné označovací bóje.

 • Během lovu ryb se lovící nesmí vzdalovat od nahozených prutů.
 • Nástražní rybka do 15cm pouze na jednoháček, nad 15cm dvou nebo trojháček.
 • Haltýře jsou jen pro uchovávání lovných ryb, řízkovnice slouží a je povolena jen pro nástražní rybky. Má mít jen malý rozměr, odnímatelné víko pro kontrolu zdravotního stavu ryb, musí být ponořena do vody s víkem nad vodou. Upevněna musí být na provaze, řetízku a pod.
 • Posedy večer a v noci v době lovu ryb musí být osvětleny, případně i tak, aby to bylo patrné i ze břehu.
 • Čeřen (1×1 metr) může rybář používat k lovu ryb které nemají stanovenou délku. Lze jej používat až od 16. června.
 • Příchozí lávka k posedu musí mít šířku od 50cm do 60cm. Pokud je nad hladinou vody víc než 50cm, musí mít po celé své délce na jedné straně pevné zábradlí. Lovící na posedu nebo břehu, nesmí mít připraveno k lovu více prutů než je uvedeno na povolence.
 • Používání podložky pro zdolávání ryby, odháčkování nebo fotodokumentaci je povinnost. Platí i pro lov ryb z posedů.
 • Je zakázáno používat jako nástrahu donesené nástražní ryby z jiných revírů, zejména karasy. Stejné platí i o barevných karasech.
 • Lovící je povinen při příchodu k vodě ještě před nahozením udic zapsat datum do záznamu o úlovku ryb a při lovu přes noc zapsat nové datum do 00.15 hod.

Kontrolu vykonávají pověření pracovníci Pstruhařství Rožnov p. Radhoštem a ustanovená Rybářská stráž z řady majitelů posedů na jmenovaném rybníku. Budou provádět kontrolu jen těch dokladů, které vydalo Pstruhařství Rožnov p/R. povolenku k rybolovu, sumář úlovků a sumář docházky k vodě a v začátku roku budou kontrolovat průkazy posedů. Každý lovící musí prokázat svou totožnost dokladem s fotografií nebo s uvedeným místem bydliště. Majitelé posedů musí umožnit kontrolu na posedu za účelem kontroly počtu nahozených prutů, sádkování ryb, povinné výbavy lovícího. Totéž platí i pro lovící ze břehu.

Nedílnou součástí kontroly bude čistota a pořádek v místě lovení. Porušení základních pravidel ve vztahu lovícího k okolní přírodě, rybníku, parkovišti apod. bude postihováno přísněji, než drobné a diskutabilní prohřešky při samotném lovu nebo ve výbavě.

Osoby vykonávající kontrolu se musí prokázat pověřením firmy Pstruhařství Rožnov p/R, KINSKÝ Ždár a.s nebo průkazem Rybářské stráže . V případě kontroly Policie ČR je nutné dodržet a splnit základní požadavky ze strany Policie ČR na kontrolu osob, které loví v soukromém revíru na základě dohodnutých podmínek.

Lovící jsou povinni za mimořádných okolností, ke kterým patří povodeň, silný úhyn ryb, silný vítr apod., ukončit lov především s ohledem na svou bezpečnost a odstavit automobily do bezpečné ho prostoru, nebo úplně opustit prostor revíru. V případě úhynu ryb je nutné informovat telefonicky na číslo
602 743 467 nebo 571 654 453 nebo případně odebrat vzorky uhynulých ryb.

U případných změn v Rybářském řádu bude vydán dodatek.

Pro uvedený revír platí provozní řád zpracovaný pro výkon rybářského práva, vztah k životnímu prostředí, vztah k ostatním lovícím a zásady pro provoz rybářských přístřešků. Všichni majitelé pasportů k stavbám jej podepsali a musí se jimi řídit, stejné platí i pro jejich hosty na posedech. Za to jsou odpovědni majitelé přístřešků.

Majitel posedu dostane kartu posedu na daný rok, ale nemusí pro daný rok obdržet povolenku k lovu na základě přestupků proti rybářskému řádu.

Sportovní rybáři, kteří vlastní posed mohou chytat jen z tohoto posedu, nebo jako hosté na jiném posedu. Místa u vody a to je u nás jen hráz u vypouštění rybníka , jsou vyhrazeny pro hosty s platnou povolenkou a pro invalidy, rovněž s platnou povolenkou. Středová hráz je vyčleněna pro vysazování ryb, kontrolní odlovy, ornitology a lov rybářské stráže. Ostatním rybářům je zde lov zakázán.

Výzva.

Vyzývám sportovní rybáře aby dodržovali zákaz vyvážení na dravce. Na odhoz se ročně naloví dostatek dravců a všech velikostí, zvláště když jste nehluční a v okolí posedů je klid.

Dále Vás vyzývám k omezení množství krmiva, které nasypete ke krmným bójím, přikrmujete tím především karasy a jejich současný stav je vysoký. Zvláště pak omezte krmení v měsících červen až srpen, kdy je voda zatížená silným výskytem řas a sinic. Karasy ulovené na prut nebo do čeřenu nevracejte vodě odneste je na výtok z rybníka nebo přilehlé oka.

Alojz Augustín – velitel rybářské stráže, posed č.58
Roman Jendrisek – člen rybářské stráže a zástupce velitele, posed č.61
Peter Ronto – člen rybářské stráže, posed č.35
Stanislav Huráb – člen rybářské stráže, posed č.62
Jaroslav Trunda – člen rybářské stráže, bez posedu.

ceny povolenek 2024

A - základní dva pruty
ROČNÍ / 25 ušlechtilých ryb
4.700 Kč
B - doplňková + dva pruty
ROČNÍ / 15 ušlechtilých ryb
2.000 Kč
C - povolenka pro třetí prut
ROČNÍ / 8 ušlechtilých ryb
1.500 Kč
D - jednodenní dva pruty
DENNÍ / 2 ušlechtilé ryby
400 Kč
E - dětská do 15 let
ROČNÍ / 15 ušlechtilých ryb
950 Kč
F - týdenní
ROČNÍ / pod posedem
1.500 Kč
X - pronájem pozemku
ROČNÍ / pod posedem
3.600 Kč

objednávka povolenka / nájem

Základ je koupit si povolenku A . Přikoupit lze povolenku B a taky C nebo A + C. Nelze si koupit povolenku C nebo B jen samostatně. Lze taky si koupit dvě povolenky A a znovu k ní další B a C. Ovšem jen v případě dostatečně velkého posedu.

Objednavka

 • 0,00 Kč
  Úhrada na účet 107-4021670247/0100.

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.
Odesláním dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

hermanickyrybnik.cz
Roman.jpg

Roman Schönweitz

email: info@hermanickyrybnik.cz
auto: +420 608 404 433

qr kontakt